Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

"Samen Plezier in Leren" is het motto van de Cantharel. Uit dit motto komen de missie en visie voort waarmee we de koers bepalen voor onze schoolontwikkeling en onze dagelijkse lespraktijk.

In de schoolgids staat het als volgt:

Wij willen een school zijn, die een basis geeft voor gelijkwaardigheid en respect. Wij schenken daarom extra aandacht aan de omgangsvormen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal en zelfstandig kunnen ontwikkelen. Dat doen wij door hen op een consequente, veilige manier een open sfeer te bieden.
Wij sluiten aan op de ontwikkelingslijn van de kinderen. Wij bieden de leerstof deels klassikaal, deels zelfstandig aan. Wij geloven dat kinderen zo zelfontdekkend, kritisch en zelfverantwoordelijk worden. Ook leren wij hen samen te werken. Hiervoor maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen.
Wij vinden resultaten belangrijk, daarom toetsen wij regelmatig en sturen, waar nodig, bij.
Wij streven ernaar dat de kinderen, als ze onze school verlaten, zelfstandig en vol zelfvertrouwen kunnen functioneren in de maatschappij van nu.
Wij geven de kinderen de benodigde kennis en vaardigheden mee die zij nodig hebben voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Wij streven ernaar een uitdagende school te zijn voor alle kinderen.

De Cantharel is een moderne, open basisschool waar een gezellige, vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze school heeft een belangrijke taak in het aanleren van kennis en diverse vaardigheden, maar daarnaast wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal emotionele vaardigheden en het op een positieve manier leren omgaan met elkaar.

Daar is een omgeving voor nodig, waarin kinderen leren samenwerken en leren verantwoording te dragen voor hun doen en laten. Onze school biedt de kinderen een klimaat, waarin ze niet alleen iets leren, maar ook in staat gesteld worden een houding te ontwikkelen van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. 

We zien dit als de basis van waaruit we werken. Als een kind zich prettig voelt en zich geaccepteerd en gewaardeerd weet, zijn de voorwaarden geschapen om verder te kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind. Voorop staat bij ons dat elk kind recht heeft op een plezierige tijd op school. We willen laagdrempelig zijn en nodigen ouders uit naar ons toe te komen met vragen of opmerkingen. Een afspraak met een teamlid is altijd te maken.

Het uitgangspunt voor onze organisatie is het leerstofjaarklassensysteem, maar dat vertaalt zich niet in een klassikale aanpak. De leerstof is wel in jaardelen opgesplitst. Elk jaar wordt een deel afgerond, waarna het kind in de volgende groep aan een nieuw gedeelte begint. 

De werkvormen zelfstandig werken en coöperatief leren lopen door de hele school heen. Daar waar zinvol en wenselijk vindt groepswerk plaats, op andere momenten zijn kinderen juist individueel bezig. De kinderen leren zo om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het werk dat ze in een bepaalde periode af moeten hebben. In groep 1 ligt de nadruk op het spelend ontdekken. We maken hierbij gebruik van allerlei uitnodigend materiaal, waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen er pas mee aan de slag gaan, als ze zelf aangeven dat ze er aan toe zijn.

In groep 2 wordt gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden, die ze in groep 3 nodig hebben voor het leren lezen, schrijven en rekenen. In groep 3 en 4 werken de leerlingen met een dagtaak, waarop staat welke leerstof er die dag aangeboden wordt. Naast de verplichte stof krijgen de leerlingen regelmatig extra opdrachten, die kunnen variëren van het maken van taal- of rekenkaarten, het esxtra mogen werken op de computer tot spelen met bijvoorbeeld Lego, Knexx of klei.

In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen met een weektaak. Deze krijgen ze op maandag uitgereikt. Op deze weektaak staan het lesprogramma voor de hele week en de opdrachten die kunnen worden gedaan als de dagtaak klaar is. Ook in deze extra opdrachten zit veel variatie, zodat het voor de leerlingen uitnodigend blijft.

 

 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Onze school maakt geen gebruik van social media. Nieuws uit de groepen ontvangen ouders via 'Parro', onze oudercommunicatie app. 

Bent u hier benieuwd naar, vraag ouders van onze school naar hun ervaringen.